bsec urta105  uetr  komora logo 48

ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Zakon o ugovorima o prevozu tereta u drumskom saobraćaju(„Sl. list SRJ“, br. 26/95 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz stvari domaćim prevoznicima(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2015)

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz(„Sl. glasnik RS“, br. 11/2017) 

Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti(„Sl. glasnik RS“, br. 17/2017)

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)   

Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola, („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače(„Sl. glasnik RS“, br. 71/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju(„Sl. glasnik RS“, br. 82/2017)

Pravilnik o visini troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti  za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, („Sl. glasnik RS“, br. 96/2017)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama(„Sl. glasnik RS“, br. 110/2017) 

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015) 

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača(„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila(„Sl. glasnik RS“, br. 13/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa(„Sl. glasnik RS“, br. 90/2017)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon)

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017 i 45/2018)

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017) 

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama(„Sl. glasnik RS“, br. 49/2010) 

Pravilnik o vozačkim dozvolama(„Sl. glasnik RS“, br. 73/2010)

Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđivanja i označavanja(„Sl. glasnik RS“, br. 13/2013)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2018)

Nastavi sa čitanjem

MEĐUNARODNI UGOVORI

Štampa El. pošta