bsec urta105  uetr  komora logo 48

PROPISI

NACIONALNI PROPISI

Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju

Potpropisi:

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Potpropisi:

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Potpropisi:

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Potpropisi:


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Potpropisi:

Početak strane 

Carinski zakon

Potpropisi:


Zakon o transportu opasnog tereta

Potpropisi:

 • Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija.


Zakon o javnim putevima

Potpropisi:

 • Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta

 • Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

 • Uredba o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila


Zakon o zaštiti životne sredine

Potpropisi:

 • Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknadePravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine

 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine

 • Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

 • Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada


Zakon o dobrobiti životinja

Potpropisi

 • Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja registra prevoznika životinja
 • Pravilnik o uslovima u pogledu prevoznih sredstava u kojima se prevoze životinje

Početak strane


Zakon o radu

 • Opšti kolektivni ugovor
 • Odluka o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Potpropisi:

 • Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izršenja te obaveze

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Potpropisi:

 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Potpropisi:

 • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
 • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
 • Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija
 • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Početak strane

Zakon o deviznom poslovanju

Potpropisi:

 • Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata.
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Zakon o osiguranju

Zakon o finansijskom lizingu

Zakon o porezu na dohodak građana

 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. zakona o porezu na dohodak građana stopom rasta cena na malo u 2009. godini.
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b zakona o porezu na dohodak građana
Zakon o privrednim društvima (u primeni do 1.2.2012.)

Zakon o privrednim društvima (početak primene 1.2.2012.)

Zakon o računovodstvu i reviziji

 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Uredba o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja tog registra
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 • Odluka o izboru poverenika za informacije od javnog značaja Uputstvo za objavljivanje informatora o radu državnog organa
 • Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa
 • Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja
Zakon o registraciji privrednih subjekata
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o prekršajima
Zakon o udruženjima

Zakon o upravljanju otpadom

 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
 • Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima
 • Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Zakon o putnim ispravama

 • Pravilnik o putnim ispravama
Zakon o ministarstvima
Zakon o obligacionim odnosima

Početak strane

 

BILATERALNI SPORAZUMI

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombinovanom prevozu robe

Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o međunarodnom kombinovanom transportu robe

Sporazumi o regulisanju odvijanja međunarodnog drumskog saobraćaja (zaključen je sa 33 države, a završeno je usaglašavanje tri nova i u proceduri usaglašavanja više novih sporazuma)

Albanija, Austrija, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka i Slovačka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Iran, Irska, Italija, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, države bivšeg SSSR osim Rusije i Belorusije, Slovenija, Španija, Švajcarska i Lihtenštajn, Švedska, Turska, Velika Britanija.

MEĐUNARODNI UGOVORI (KONVENCIJE I SPORAZUMI)

Izvor: zvanična internet prezentacija kompanije Paragraf Co

ITF – Međunarodni transporni forum

ECMT multilateral quota: user guide 2014.

 


 

Početak strane

Štampa El. pošta