bsec urta105  uetr  komora logo 48

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019)

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017 i 45/2018, 70/2018, 95/2018 i 104/2018)

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017, 44/2018 - dr. zakon i 63/2018)

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 49/2010) 

Pravilnik o vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 20/2019 i 43/2019)

Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđivanja i označavanja („Sl. glasnik RS“, br. 13/2013)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018 i 70/2018)

Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (Sl. glasnik RS“, br. 41/2019)

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalfikacione kartice vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Štampa El. pošta