ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 41/2018)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS“, br. 113/2015 i 44/2018 - dr. zakon) 

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz („Sl. glasnik RS“, br. 11/2017) 

Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti („Sl. glasnik RS“, br. 17/2017)

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)   

Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače („Sl. glasnik RS“, br. 71/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 82/2017)

Pravilnik o visini troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti  za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 96/2017)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama („Sl. glasnik RS“, br. 110/2017) 

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018)

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača („Sl. glasnik RS“, br. 106/2016)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila („Sl. glasnik RS“, br. 13/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O AKCIZAMA

Zakon o akcizama Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19)

Nastavi sa čitanjem

MEĐUNARODNI UGOVORI

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019)

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017 i 45/2018, 70/2018, 95/2018 i 104/2018)

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017, 44/2018 - dr. zakon i 63/2018)

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 49/2010) 

Pravilnik o vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 20/2019 i 43/2019)

Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđivanja i označavanja („Sl. glasnik RS“, br. 13/2013)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018 i 70/2018)

Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (Sl. glasnik RS“, br. 41/2019)

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalfikacione kartice vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Zakon o ugovorima o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. list SRJ“, br. 26/95 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.)

Nastavi sa čitanjem

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)

Nastavi sa čitanjem

Štampa